WRÓĆ
Podziel się artykułem na Twitterze Podziel się artykułem na LinkedIn Podziel się artykułem na Facebooku Podziel się artykułem przez e-mail

Powstanie i działalność kopalni torfu w Polsce

Wydobywanie torfu jest działaniem bardzo kosztownym, czasochłonnym i wymagającym zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Co więcej, zanim do niego dojdzie, przedsiębiorca musi pokonać długą drogę ubiegania się o zgodę na eksploatację złoża. Skutecznie odstrasza to większość inwestorów. Nie każdy z nich posiada bowiem zasoby, wiedzę i cierpliwość, by spełnić wszystkie prawno-administracyjne wymogi. Jak w praktyce wygląda proces od odkrycia złoża torfu do założenia kopalni?

Najwięcej złóż torfu występuje w Polsce północnej i północno-zachodniej, w granicach województw: zachodniopomorskiego (8.7%), pomorskiego (28.2%), kujawsko-pomorskiego (6.3%), warmińsko-mazurskiego (17.9%) i podlaskiego (16.1%) i tam właśnie powstaje większość polskich kopalni. Po znalezieniu złoża torfu inwestor musi zlecić przeprowadzenie odpowiednich badań geologicznych, które określą, z jakim rodzajem torfu ma do czynienia oraz czy możliwe jest jego wydobycie. Mając pewność, że złoże jest zasobne i możliwe do eksploatacji, przedsiębiorca musi uzyskać prawo do dysponowania gruntami, na których odkryto torf. Najczęściej odbywa się to za pomocą zawieranych z właścicielami ziem umów dzierżawy gruntu. Są one korzystne dla obu stron – inwestorowi zapewniają prawo do złoża, a właścicielowi terenu stałe wpływy gotówki przez najbliższych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Wydobywanie torfu należy do tzw. działalności regulowanych i zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację złoża. Osoba ubiegająca się uzyskanie koncesji jest zobowiązana przedstawić właściwemu organowi szereg dokumentów określonych w ustawie, a w tym m.in dokumentację określającą położenie, powierzchnię i miąższość torfowiska oraz rodzaj występującego tam torfu. Inwestor musi również sporządzić szczegółowy projekt eksploatacji, uwzględniający podział na etapy i termin jej zakończenia.

Dodatkowo, chcąc przystąpić do wydobycia torfu, należy opracować projekt rekultywacji torfowiska oraz sporządzić ocenę wpływu eksploatacji torfowiska na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej. Tego typu inwestycje muszą być prowadzone w przemyślany sposób i w oparciu o wiedzę ekspertów z wielu dziedzin, dlatego wymóg przygotowania raportu oddziaływania na środowisko oraz spełniania pozostałych przesłanek określonych w ustawie, jest tutaj uzasadniony. Dopiero po dogłębnej analizie skutków rozpoczęcia działalności kopalni i stwierdzeniu braku przeciwwskazań przedsiębiorca może uzyskać zgodę na wydobycie surowca.

Spełnienie wszystkich powyższych warunków jest na pewno czasochłonne i wymaga niemałej cierpliwości, ale dzięki temu inwestorzy mogą mieć pewność, że ich kopalnie nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, a prowadzone wydobycie będzie bezpieczne i zgodne z prawem. Wysiłek włożony w procedurę ubiegania się o koncesję na wydobycie torfu z czasem zostaje wynagrodzony. Polscy wydobywcy torfu nie tylko świetnie sobie radzą w kraju, ale też stworzonymi w oparciu o torf produktami z powodzeniem podbijają rynki zagraniczne, promując nasz kraj.